Nieuwsflits: samenvattend verslag van de Roeihearing d.d. 27 januari 2015

Samenvattend verslag van de Roeihearing d.d. 27 januari 2015
Aanwezig: volgens presentielijst 75 roeileden, volgens hoofdelijke telling circa 100 roeileden.
Hermine der Nederlanden, lid van de communicatiecommissie, leidt de avond.

Intentie van de hearing
Het Roeibestuur heeft eind 2014 de adviezen van de werkgroepen “Grebbedijk ” en “Optimalisatie Huidige Locatie” ontvangen. Op basis van deze adviezen heeft het Roeibestuur een conceptvoorstel opgesteld voor de richting waarin wij een toekomstgerichte huisvesting van de afdeling Roeien moeten zoeken. Op de hearing heeft het Roeibestuur dit voorstel gepresenteerd en aan de leden voorgelegd ter becommentariëring.
Het Roeibestuur verwerkt de resultaten van de hearing tot een definitief voorstel voor de richting van de ontwikkeling van de huisvesting van de afdeling Roeien. Dit voorstel zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Afdelingsvergadering Roeien op 30 maart 2015.
Het besluit van deze afdelingsvergadering brengt het Roeibestuur in op de Algemene ledenvergadering van de WSV VADA op 20 april 2015.

Opzet van de presentatie
Daniëlle van Veenendaal, lid van het Roeibestuur, heeft het voorstel gepresenteerd. De presentatie (zie bijlage) was opgebouwd uit drie blokken: 1. de opgave, 2. de oplossingen, 3. de haalbaarheid. Na afloop van elk blok was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Onderstaand is een korte weergave van de presentatie en discussie.

Blok 1: De opgave
In dit blok kwamen de volgende zaken aan de orde:

 • het proces tot nu toe;
 • onze de ambitie: wat willen we zijn als club en wat voor toekomst zien we voor ons;
 • de knelpunten zoals we die op dit moment ervaren ten aanzien van de huisvesting. Zelfs voor het huidige ledental schieten de  voorzieningen tekort (tijdelijke noodoplossingen: boten onder afdak, onder zeil, in nok loods). Het roeimateriaal is zeer gevarieerd met vele boottypen voor verschillende roeiactiviteiten. Er is vraag naar aanvulling van de vloot.
 • het programma van eisen dat de werkgroepen hebben meegekregen voor een toekomstgerichte oplossing.

De vragen gingen vooral over de door het Roeibestuur voorziene groei, de leeftijdsopbouw , de in- en uitstroom en het roeimateriaal. Voor wat betreft ledengroei zijn er twee mogelijkheden:

 1. kiezen voor een beleid dat groei mogelijk maakt of
 2. een beleid kiezen waarbij het ledental constant blijft of – door gebrek aan belangstelling – zal krimpen.

In de discussie kwam een breed scala aan meningen aan de orde van: “groei is niet nodig” en “houdt wat je hebt”,  tot “groei moet wel mogelijk zijn voor een vitale, zich verjongende roeiafdeling”.

Blok 2: De oplossingen
In dit blok presenteerde Daniëlle de deeloplossingen van de werkgroepen. Daarbij gaf ze de door het Roeibestuur getrokken conclusies:

 • het knelpunt botenberging kan alleen worden opgelost door extra huisvesting aan de Grebbedijk (bilocatie),
 • de vlotcapaciteit kan worden vergroot via de voorstellen van beide werkgroepen en
 • extra kleed- /doucheruimte en ergometerruimte kan alleen worden gevonden bij een bilocatie.

Vragen gingen over de haalbaarheid (zie volgend blok), over het knelpunt botenberging in relatie tot een drijvende botenloods en over het gebruik van een bilocatie aan de Grebbedijk. Het Roeibestuur gaf aan dat de drijvende botenloods niet kan voorzien in het huidige tekort aan stellinglengte. Marijke Hartog schetste het gebruik van de bilocatie met een streefbeeld.

Blok 3: De haalbaarheid
In dit blok zijn de ideeën van het Roeibestuur voor korte en lange termijn geschetst. Daarbij gingen we met name in op de haalbaarheid van onderscheiden maatregelen. Enkele aandachtspunten:

 • De penningmeester acht het voorstel van het Roeibestuur financieel haalbaar, zelfs bij gelijkblijvend ledental. Ledengroei maakt het gemakkelijker.
 • Bestuurlijk is het voorstel eveneens haalbaar.
 • De eis van Rijkswaterstaat voor afbraak oude loods gold bij volledig overgaan, voor aanvullende huisvesting bij bilocatie wegens ruimtenood  is een vergunning mogelijk.
 • Met de gemeente zal bij bilocatie een erfpachtcontract worden afgesloten. Er is al veel met de Gemeente overlegd en het kan. Wel moeten benodigde vergunningen worden afgegeven maar die vallen binnen het beleid.
 • In de toekomstplannen voor de haven en de Grebbedijk zullen overheden rekening moeten houden met het belang van de watersport die binnen de regels zijn voorzieningen gebruikt.

De vragen en discussie gingen over (1) de begroting voor bilocatie (wat zit er wel en niet in het geraamde bedrag), (2) de grootte van een drijvende botenloods (kan deze niet zo groot worden dat voorzien wordt in ruimtebehoefte) en (3) lost bilocatie ook problemen bij andere WSV afdelingen op.

Een korte impressie: In de begroting zitten loods plus vlot, voorzien is dat het perron in zelfwerkzaamheid goedkoop kan worden uitgevoerd en dat overige voorzieningen gefaseerd ook met zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Gevraagd wordt naar ruwe schatting van deze gefaseerde kosten. Een loods aan de Grebbedijk lost de huidige ruimtenood op en is geschikt om toekomstige behoeften te dekken. Bouwen nu van een kleinere loods (smaller met zelfde diepte) en latere uitbreiding is veel duurder.  Groter drijvend botenhuis (18x20 meter i.p.v. 6x10.6 meter) is niet opgenomen in planvorming; de kosten zijn te schatten.  Een groter drijvend botenhuis zal met groter vlot veel meer havenruimte in erfpachtgebied vergen. De andere WSV afdelingen hebben tot nu aangegeven geen meerwaarde in roeiplannen te zien, wellicht komen hier nieuwe inzichten bij de bespreking van onze plannen in het AB.

Hoe nu verder?
Het Roeibestuur zal met de reacties van de hearing het voorstel voor de richting van de huisvesting van de afdeling Roeien verder uitwerken. Alle roeileden krijgen dit definitieve voorstel medio maart (ruim voor de Afdelingsvergadering Roeien van 30 maart).
Op deze Afdelingsvergadering Roeien staan twee vragen centraal:

 1. Zijn wij het eens met de richting die het Roeibestuur voorstaat ten aanzien van de oplossing voor de huisvestingsproblematiek?
 2. Willen wij – als afdeling Roeien – investeren in verder onderzoek naar de haalbaarheid van dit voorstel?

Na uitwerking zullen op de Afdelingsvergadering Roeien in november 2015 alle details duidelijk zijn en kan er worden beslist of de gekozen oplossingsrichting ook gerealiseerd gaat worden (go / no go).
 

Klik hier voor de presentatie.

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020